Reklamačný poriadok

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

 

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

V prípade, ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.


Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho, ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Záručná doba na 12 mesiacov sa sťahuje iba vtedy ak je tovar predaný ako vzorka alebo už vykazuje známky použitia. V tomto prípade je zákazník upozornený ešte pred predajom.


Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.


Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. používaním agresívnych čistiacich prostriedkov, ktoré majú za následok postupné poškodzovanie výrobku v podobe zanechávania fľakov na chrómových profiloch, lištách, sprchových hlaviciach, batériách ... Doporučuje sa používanie neabrazívnych čistiacich prostriedkov na báze octu.
  5. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  7. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.


Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.


Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku nemožno považovať za vadu.


Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie, avšak nie na dobierku alebo po dohode osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady. Reklamáciu spolu s nadobúdacím dokladom (faktúrou) je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (po dohode aj e-mailom). Spotrebiteľ by mal v reklamácii uviesť aj navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie.


Predávajúci po obdržaní tovaru a nadobúdacieho dokladu (faktúry) potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu spolu s nadobúdacím dokladom (faktúrou). Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude kupujúcemu zaslané písomne (príp. e-mailom).


Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.


Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a/ pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,


b/ pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).


Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. V zmysle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa sa za vybavenie reklamácie považuje aj ukončenie reklamačného konania vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku.


Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru zasielaných prostredníctvo e-mailu) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Kupujúci je povinný tovar rozbaliť a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Kupujúci svojím podpisom kurérovi prehlasuje, že tovar a obal je nepoškodený.


Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho v súlade so zákonom o Ochrane spotebiteľa.

Kontakt:

ToMaNo s.r.o. Na Priehon 298/2, Nitra 949 05, SK IČO: 50457969